Till Unicare.nu

Vårdtjänster

Organisation & ledarskap

All verksamhet förändras utifrån egna och omvärldens förutsättningar. Företagshälsan har kompetens att stödja det förändringsarbetet genom att se och lära av omvärlden och sedan omsätta den kunskapen i praktisk handling.

Verksamhetsutveckling handlar om en kombination av omvärldsanalys, kreativitet, planering och genomförande. Vi har kompetenser som är fokuserade på att skapa en effektiv och attraktiv arbetsplats. Vi ger chefer, skyddsombud och andra nyckelpersoner verktyg och metoder som behövs för att skapa en hälsofrämjande organisation och ett hälsofrämjande ledarskap.
Medarbetarenkät NMI